Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta (Tuottaja- ja toimialaorganisaatiot)

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä (PTY) ja Kaupan liitto ry:ltä lausuntoa otsikkoasiassa. Kiitämme lausuntopyynnöstä ja lausumme seuraavaa:
PTY ja Kaupan liitto kannattavat avointa ja reilua kilpailua koko elintarvikeketjussa. Lainsäätäjän tulee toimillaan tukea yhtäältä alkutuotannon, elintarviketeollisuuden ja päivittäistavarakaupan toimintaedellytyksiä EU:n sisämarkkinoilla. Ensisijaisesti tähän tulisi pyrkiä elintarvikeketjun nykyistä sääntelyrasitetta purkamalla, ei uutta sääntelyä luomalla.
Tuottaja- ja toimialaorganisaatioiden toiminnassa on kysymys kilpailuoikeudellisesta poikkeussääntelystä, joka tietyissä rajoissa mahdollistaa muutoin kielletyn kilpailijoiden välisen yhteistyön. PTY ja Kaupan liitto katsovat, että elintarvikeketjun toimintaedellytykset ja kilpailukyky Suomessa tulisi pyrkiä turvaamaan lievimmin markkinoiden vapaata toimintaa rajoittavin keinoin. Elintarvikeketjun eri toimijoiden ja portaiden neuvotteluvoimaan ei tule toimialakohtaisilla kilpailupoikkeuksilla tai muulla lainsäädännöllä pyrkiä keinotekoisesti vaikuttamaan. Tällainen markkinoihin puuttuminen voi pahimmillaan johtaa kuluttajahintojen nousuun. Neuvotteluaseman parantaminen on ensisijaisesti toimijoiden itsensä asia, kuten Kilpailu- ja kuluttajavirastokin on Alkutuotantoselvityksessä  todennut.
PTY ja Kaupan liitto yhtäältä näkevät esityksessä positiivisia puolia, jotka voivat parhaimmillaan palvella myös kuluttajan etua. Alkutuotannon toimijoiden organisoituminen uusilla tuotealoilla esityksessä kuvatulla saattaa parantaa tehokkuutta koko elintarvikeketjussa alkutuotannon toiminnan muuttuessa järjestelmällisemmäksi. Tuottaja- ja toimialaorganisaatiot saattavat lisäksi kyetä tarjoamaan alkutuotannon edustajille parempaa tietoa tuotantokustannuksista ja markkinoista, mikä voi parantaa tuottajien valmiuksia varautua ja reagoida esimerkiksi maailmanmarkkinahintojen muutoksiin. 
Esitysluonnoksen nojalla sallittava tuottajayhteistyö sisältää kuitenkin väistämättä riskin siitä, että toiminta muodostuu kielletyksi horisontaaliseksi tai vertikaaliseksi kilpailunrajoitukseksi. On voitava varmistua, että markkinajärjestelylain nojalla tehtävät järjestelyt eivät johda esimerkiksi hintakartelliin, markkinoiden jakamiseen tai muihin vakavimpiin kilpailunrajoituksiin. 
PTY ja Kaupan liitto esittävätkin, että lain perusteluihin lisätään vaatimus, että normaalin kilpailuvalvonnan lisäksi lainsäädännön vaikutuksia alan kilpailuun ja elintarvikeketjun toimintaan tulee säännöllisesti seurata.
PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA RY
Kari Luoto         
Toimitusjohtaja
KAUPAN LIITTO RY

Juhani Pekkala
Toimitusjohtaja

Jaa julkaisu