Lausunto luonnoksesta asetukseksi tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden vähittäismyynnistä

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä (PTY) lausuntoa otsikkoasiassa. PTY kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa:
PTY kannattaa omavalvontasuunnitelman sisältöä ja laatimista koskevaa keventämistä. Pidämme lisäksi tärkeänä, että asetusta seuraavalla viranomaisohjeistuksella ei pyritä kiristämään säädöstasoisia velvoitteita.
Uuteen tupakkalakiin ja nyt käsiteltävään vähittäismyyntiasetukseen sisältyy useita teknisiä ja hallinnollisia muutoksia, jotka edellyttävät myymälätasolla runsaasti muutoksia ja vievät aikaa. Esimerkiksi kaikki kassoilla olevat myyntikieltoilmoitukset tulee uusia, mikäli niillä on myynnissä esimerkiksi nikotiininesteitä tai energianuuskia, jotka kuuluvat uuden sääntelyn piiriin. Vastaavalla tavalla elinkeinonharjoittajien tulee päivittää omavalvontasuunnitelmat em. tuotteiden osalta
Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 20.5.2016 tupakkalain voimaantulon yhteydessä. Edellä kuvatuista syistä johtuen tulee asetuksen voimaantulolle säätää riittävän pitkä siirtymäaika. Esitämme, että omavalvontasuunnitelmien ja myyntikieltoilmoitusten päivittäminen tulee olla tehtynä 20.11.2016 mennessä, mikä vastaa uuden tupakkalain (HE 15/2016 vp) 120 §:ssä tarkoitettua esilläpitokieltoa koskevaa siirtymäaikaa muiden tuotteiden kuin tupakkatuotteiden osalta.
Kunnioittavasti
Päivittäistavarakauppa ry

Kari Luoto
Toimitusjohtaja
Jaa julkaisu