Esitysluonnos laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta

Kaupan liitto ja Päivittäistavarakauppa ry esittävät lausuntonaan kohteliaimmin seuraavaa:
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta. Se kattaisi usean lain soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden markkinavalvontasäännökset. Toimivaltaisia viranomaisia olisivat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes markkinavalvontaviranomaisena ja Tulli ulkorajavalvontaviranomaisena. 
Laki sisältää säännösehdotuksia viranomaisten toimivaltuuksista ja valvontakeinoista tuotteiden vaatimustenvastaisuustilanteissa. Ehdotetut säännökset vastaavat pääsääntöisesti nykyisiä toimivaltuuksia ja valvontakäytäntöjä. Esitykseen otettu valvonnan priorisointisäännös on toimijoiden kannalta perusteltu, jotta valvontaa voitaisiin kohdentaa entistä enemmän riskiperusteisesti. 
Ehdotuksen 8 §: viranomaisen oikeus saada tietoja talouden toimijalta, säätää, että Tukesilla ja Tullilla olisi oikeus salassapitosäännösten estämättä saada valvonnassa tietoja mm. jakelijoilta ja maahantuojilta. Tiedot voisivat olla tuotteen myynti- ja maahantuontimääriä, tietoa jakelukanavista ja tietoja kuluttajilta tulleista valituksista. 
Taloudelliset toimijat ovat antaneet viranomaisille niiden viranomaistehtäviinsä tarvitsemia, salassa pidettäviä tietoja toimitusketjussa olevan roolinsa mukaisesti jo nyt.  Tietoja kerättäessä ei tule aiheuttaa toimijoille tarpeetonta työtä eikä sellaisia tietoja tule hankkia, joita viranomainen ei tulisi lopulta käyttämään.
Vähittäiskaupan suora yhteydenotto kuluttajiin tarvitsee lähtökohtaisesti jokaista viranomaistehtävää varten erikseen luvan markkinavalvontaviranomaiselta. Tämä tulisi ottaa huomioon myös silloin, kun viranomainen tarvitsee tietoja yritysten asiakaspalautejärjestelmistä. Asiakaspalautteet kootaan yrityksissä omiin rekistereihinsä eikä niiden käyttötarkoituksiksi ole määritelty tietojen antaminen markkinavalvontaviranomaiselle. 
Ehdotuksen 15 § tuotteen vaatimustenmukaisuus, kohdassa laajennetaan Tukesin valtuuksia. Vaikka tuote on vaatimustenmukainen, voi viranomainen määrätä toimijan keräämään tuotteet vähittäismyynnistä pois tai määrätä palautusmenettelyn, jos viranomainen katsoo, että tuotteessa on tuoteturvallisuusriski. 
Perustelujen mukaan sektorikohtaiset yksityiskohtaiset vaatimukset tai standardit tuotteelle eivät välttämättä kata kaikkea ja voi ilmetä myös uusia vaaroja, joita näissä ei ole huomioitu. Vaikka näin onkin, valtuuden käyttämisen edellytyksenä tulisi olla, että tuotteessa oleva turvallisuuspuute aiheuttaa vakavan riskin. Lisäksi toimijan oma riskinarviointi tulee ottaa huomioon harkittaessa tuoteturvallisuuspuutetta ja riskiä. Toimijalle on myös annettava kohtuullinen aika reagoida asiaan ja pienentää mahdollista taloudellista vahinkoaan.
Yritys seuraa omavalvonnassa jatkuvasti valikoimissaan olevia tuotteita, esille tulleita tuoteturvallisuuspuutteita sekä RAPEX-järjestelmän tiedotteita. Yritys saattaa näin ollen oma-aloitteisesti poistaa tuotteen valikoimistaan ja tästä toimenpiteestä ilmoitetaan tuoteturvallisuusviranomaiselle. Ehdotuksen 21 § tiedottamisesta määrääminen, kohdassa Tukes tai Tulli voivat tällöin velvoittaa toimijan tiedottamaan kuluttajia määräajassa ja määräämällään tavalla. Lisäksi viranomainen voi velvoittaa toimijan toimittamaan loppukäyttäjälle tarpeelliset tiedot ja ohjeet.
Tiedotus on kuluttajan turvallisuuden kannalta sinänsä perusteltua, mutta viranomaisen olisi kiinnitettävä myös huomiota siihen, mikä on yrityksen kannalta tarkoituksenmukaisin ja kustannuksiltaan järkevin toimintatapa. Toteutettavat toimenpiteet eivät myöskään saa olla ylimitoitettuja ottaen huomioon tuotteesta aiheutuva tuoteturvallisuusriski.
Kunnioittavasti
Kaupan liitto Päivittäistavarakauppa ry
 
Juhani Pekkala        Kari Luoto
toimitusjohtaja toimitusjohtaja
Jaa julkaisu