Elintarvikehuoneistojen valvontatietojen julkistaminen

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on pyytänyt kirjeessään 4.11.2015 Päivittäistavarakauppa ry:n (PTY) lausuntoa otsikkoasiasta. PTY kiittää ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa: 
13 Elintarvikkeista annettavat tiedot
13.4 Lihan erityislainsäädännön edellyttämät pakkausmerkinnät
Tarkastettavien asioiden kohdassa 5. Palvelumyynnissä myytävä pakkaamaton naudanliha sekä sianliha, lampaan- ja vuohenliha ja siipikarjanliha (tuore, jäähdytetty, jäädytetty) tai kyseistä lihaa sisältävä jauheliha todetaan, että tiedot voidaan antaa myös suullisesti kuluttajille.
PTY pitää tätä lisäystä ohjeeseen erittäin hyvänä. Suullinen ilmoittamistapa sujuvoittaa ostotapahtumia ja myymälän toimintaa ja on linjassa maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 834/2014 kanssa tietojen ilmoittamistavasta. 
13.5 Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden erityislainsäädännön edellyttämät pakkausmerkinnät
Kohdan tarkastettavia asioita kohdassa 2. Palvelumyynnissä myytävät pakkaamattomat kalastus- ja vesiviljelytuotteet todetaan seuraavasti: Kalastus- ja vesiviljelytuotteet: Irtomyynnissä olevan kalastus- ja vesiviljelytuotteen välittömässä läheisyydessä, näkyvällä tavalla, kuten merkittynä mainostauluun tai julisteeseen, on oltava vastaavat erityistiedot kuin kalastus- ja vesiviljelytuotteiden pakkauksissa lukuun ottamatta vähimmäissäilyvyysaikaa tai viimeistä käyttöajankohtaa.
Esitämme, että ohjeessa noudatetaan samaa linjaa tiedonantotavoista kuin Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 834/2014 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille pykälässä 8, jossa säädetään, että tiedot pakkaamattomista elintarvikkeista voidaan antaa suullisesti edellyttäen, että elintarvikkeen luovutuspaikassa pakkaamattoman elintarvikkeen läheisyydessä olevassa helposti havaittavassa ja selkeässä esitteessä tai taulussa tai muulla vastaavalla tavalla ilmoitetaan, että tiedot ovat saatavissa pyydettäessä henkilökunnalta, ja että tiedot ovat henkilökunnan ja valvontaviranomaisen helposti saatavilla kirjallisessa tai elektronisessa muodossa luovutuspaikassa. Tätä samaa linjaa noudatetaan myös Oiva-ohjeessa 13.1 Yleiset pakkausmerkinnät sekä ohjeluonnoksessa 13.4 Lihan erityislainsäädännön edellyttämät pakkausmerkinnät koskien sianlihan, lampaan- ja vuohenlihan ja siipikarjanlihan sekä näistä valmistetun jauhelihan kohdalla. Näemme, että Eviran tulisi noudattaa MMM:n linjaa systemaattisesti tuoteryhmästä riippumatta.
Samanlaiset toimintatavat koskien sekä yleisiä elintarvikkeista annettavia tietoja että erityislainsäädännön alla annettavia tietoja ovat ehdottoman tärkeitä kaupalle niin henkilökunnan ohjeistamisen ja koulutuksen kuin toiminnan sujuvuuden vuoksi. Tuoteryhmäriippuvaiset erilaiset tiedonantotavat sekoittavat kaupan henkilökunnan lisäksi myös asiakkaat. Lisäksi myös myymälän kalataulun selkeyden vuoksi olisi tärkeää, että tiedot pystytään antamaan myös suullisesti pyydettäessä. Kalataulut ovat jo nyt todella täynnä tietoa ja lisäksi joidenkin kalatoimittajien eräät irtokalan etikettitiedot ovat edelleen puutteellisia, joten myymälän kalataulun täyttäminen riittävillä ja oikeilla tiedoilla on vieläkin haasteellista.
15 Elintarvikkeiden toimitukset
15.6 Kansainvälisten kuljetusten vaatimuksenmukaisuus
Ohjeessa ei ole listattu erikseen tarkastettavia asioita, kuten muissa Oiva-arviointiohjeissa. 
Kohdassa Huomioitavaa todetaan seuraavaa: ATP sopimuksen mukaiset säilytyslämpötilat: Kuljetuksen aikana jäähdytyslaitteen höyrystimen sulatuksen aikana lyhytaikainen lämpötilan kohoaminen voi olla korkeintaan + 3 °C elintarvikkeen pinnassa. Mikä on tässä tarkoitettu lyhytaikainen ajanjakso? Esitämme, että se määritellään ohjeeseen. Esitämme myös, että kun ohjeessa puhutaan lämpötilan ylityksistä 3 asteella, ohjeeseen tarkennetaan tarkoittaako lämpötilanylitys elintarvikkeen pintalämpötilaa vai kuljetustilan olosuhdelämpötilaa.
Kohdassa Hyvä todetaan, että lämpötilan rekisteröintilaite on ja se täyttää EN 12830 ja /tai 13485 vaatimukset pakastekuljetuksissa. Kohta jää epäselväksi ja tarvitsisi selkeytystä siitä, miksi on vain Hyvä, jos rekisteröintilaite on vaatimusten mukainen pakastekuljetuksissa? Ja miten toimija voi saada Oivallisen arvosanan?
Kohdassa Huono todetaan seuraavaa: Kuljetusvälineen tyyppikilpi on liikaa puuttuu (yleensä etuseinässä korin ulkopuolella). Lauseen tarkoitus jää epäselväksi (liikaa puuttuu) ja tulisi korjata.
19 Kaupan pitämistä koskevat vaatimukset
19.4 Maitotuotteiden nimisuoja
Esitämme, että joko tähän ohjeeseen tai Eviran elintarviketieto-oppaaseen (Eviran ohje 17068/1) lisätään esimerkkejä ohjeen tulkinnasta, esimerkiksi juuston nimeämisestä ja juuston kaltaisista tuotteista.
3 Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus
3.8 Sivutuotteiden jäljitettävyys
Näkemyksemme mukaan valvonnan kannalta on oleellista varmistaa, että myymälällä on asianmukainen jätehuoltosopimus jäteoperaattorin kanssa, jossa määritetään vastuut ja velvollisuudet koko ketjussa, sivutuotteiden asianmukainen kuljetus, käsittely (tapa ja paikka) ja hävitys sekä riittävät jäteraportit. Jätehuolto-operaattori on silloin vastuussa, että sivutuotteet toimitetaan asianmukaisesti ja sivutuoteasetuksen vaatimukset täyttyvät näin myös myymälän osalta. Täydellinen sivutuotteiden jäljitettävyys saattaa olla hankalaa, sillä jäteraportit eivät välttämättä tue yksityiskohtaista tiedonvälittämistä. Jäteoperaattorit voivat esimerkiksi käyttää useita eri käsittelylaitoksia, joihin jäte lopulta viedään, mutta jäteraportissa ei välttämättä ole eritelty käsittelylaitoksia tai kuinka paljon jätettä kullekin käsittelylaitokselle on mennyt. Näemme, että myymälän ja jäteoperaattorin välisellä sopimuksella myös tämä asia ratkeaa.   
5 Elintarvikkeiden tuotantohygienia
5.1 Tuotannon riskienhallinta
Ohje koskee ilmoitettuja elintarvikehuoneistoja. Esitämme, että ohjeessa tarkennetaan, mitä ilmoitettuja huoneistoja ohje koskee. Mikäli ohje koskee myymälöitä tai suurkeittiöitä, niin minkälaista ja kuinka laajaa tuotantoa niissä pitää tällöin olla?

Kunnioittavasti
Päivittäistavarakauppa ry
Anna Salminen
elintarvikeasiantuntija

Jaa julkaisu