Ehdotus Työ- ja elinkeinoministeriön asetukseksi turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista

Kaupan liitto, Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys sekä Päivittäistavarakauppa ry esittävät lausuntonaan kohteliaimmin seuraavaa:
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) suoritteiden maksut ehdotetaan pidettäväksi päänsääntöisesti nykyisen maksuasetuksen mukaisina. Lisäksi tasasummiin pyöristämisen arvellaan olevan kustannusvaikutuksiltaan suoriteryhmittäin neutraalia.
Mielestämme vallitsevassa haastavassa taloustilanteessa suomalaisille yrityksille ei tulisi aiheuttaa yhtään lisää kustannuspaineita viranomaismaksuja korottamalla tai uusia luomalla. Asetusehdotusta koskevassa muistiossa ei esitetä ollenkaan perusteluita ehdotettaessa kokonaan uutta suoritetta ”Kaupan varaston tarkastus”. Sen perusmaksu olisi 190 €. Lisäksi ehdotetaan tuntiveloitusta perusmaksun ylittävältä suoritteen osalta. On epäselvää mitä tarkastuksia tämä kohta koskee. Ehdotettu perusmaksu on lisäksi huomattavan korkea verrattuna esim. kaupan varaston käyttöönottotarkastuksesta perittävään perusmaksuun, joka olisi uuden asetuksen mukaan 165 €.
Lisäksi erityisesti biosidien maksut ovat pienille ja keskisuurille yrityksille kohtuuttomia, kun lisäksi vielä Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) perii omat korkeat maksut. Biosidimaksujen suuruuden vaikutus näkyy jo Suomen markkinoilla olevien tuotteiden tarjonnan kaventumisena verrattuna muihin Pohjoismaihin, koska olemme niin pieni ja vähemmän kiinnostava markkina-alue. Biosidimaksuja tulee kohtuullistaa, jotta kauppa voi tarjota suomalaisille kattavan valikoiman tuotteita kilpailukykyisin kustannuksin tulevaisuudessakin.
Suurten hakemusmaksujen merkittävä negatiivinen vaikutus kaupan yritysten liiketoimintaedellytyksiin pätee biosidien lisäksi myös kasvinsuojeluainevalmisteisiin. Useisiin kasvinsuojeluainemaksujen enimmäismääriin ehdotetaan huomattavia korotuksia. Mielestämme kasvinsuojeluainemaksuja tulee päinvastoin alentaa huomattavasti, jotta suomalaisilla yrityksillä olisi realistiset toimintaedellytykset tulevaisuudessa. Yritysten viranomaismaksujen määräytymisessä tulisi yleensäkin huomioida markkinoiden koko.
Mielestämme FINAS-akkreditointipalvelun (FINAS) toimintaan liittyvien suoritteiden maksuja ja maksuperusteita yleisesti tulisi tarkastella heti, kun tarvittavia tietoja uudesta toimintaympäristöstä on käytettävissä riittävästi. Tukesin yleistä tuntihintaa korkeampaa FINASin tuntihintaa perustellaan nyt tukitoimintojen suhteellisesti suuremmalla osuudella. Mielestämme nykyinen maksurakenne, joka nojaa tuntiveloitukseen ja vahvasti vuosimaksuihin, asettaa toimijat eriarvoiseen asemaan eikä ole todellisten kustannusperusteiden osalta läpinäkyvää. FINASin toimintojen kustannusten kohdentaminen tulisi tapahtua aidosti aiheuttajaperiaatetta noudattaen.
Kunnioittavasti
Kaupan liitto

Juhani Pekkala
toimitusjohtaja

Teknisenkaupan ja Palveuiden yhdistys

Markku Uitto
toimitusjohtaja
Päivittäistavarakauppa ry

Kari Luoto
toimitusjohtaja

Jaa julkaisu