Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta (tuottajaorganisaatiot)

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä (PTY) ja Kaupan liitto ry:ltä lausuntoa otsikkoasiassa. Kiitämme lausuntopyynnöstä ja lausumme seuraavaa:
Lakiesityksessä ehdotetaan lisättäväksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annettuun lakiin naudanliha-alan tuotteiden ja eräiden peltokasvien tuottajaorganisaatioiden hyväksymistä koskevat säännökset. Uusi sääntely perustuu EU:n markkinajärjestelyasetukseen, joka mahdollistaa tuottajaorganisaatioiden perustamisen em. tuotealoille. Tuottajaorganisaatioiden toiminnassa on kysymys kilpailuoikeudellisesta poikkeussääntelystä, joka tietyissä rajoissa mahdollistaa muutoin kielletyn kilpailijoiden välisen yhteistyön.
PTY:n ja Kaupan liiton näkemyksen mukaan tuottajaorganisaatioiden perustamista uusiin tuoteryhmiin ei tulisi Suomessa hyväksyä EU:n markkinajärjestelyasetuksen minimivaatimuksia laajemmin. Asetuksen 209 artikla sekä sisällöllisesti vastaava kilpailulain 2.2 § sisältävät jo nykyisellään maataloutta koskevan kilpailupoikkeuksen. Se mahdollistaa ilman erillissääntelyä maataloudessa kilpailijoiden välisen yhteistyön mm. maataloustuotteiden tuotannossa ja myynnissä.
PTY ja Kaupan liitto katsovat, että elintarvikeketjun toimintaedellytykset ja kilpailukyky Suomessa on pyrittävä jatkossakin takaamaan lievimmin markkinoiden vapaata toimintaa rajoittavin keinoin. Elintarvikeketjun eri toimijoiden ja portaiden neuvotteluvoimaan ei tule toimialakohtaisilla kilpailupoikkeuksilla tai muulla lainsäädännöllä pyrkiä keinotekoisesti vaikuttamaan. Tällainen markkinoihin puuttuminen voi pahimmillaan johtaa kuluttajahinnan nousuun. Neuvotteluaseman parantaminen on ensisijaisesti toimijoiden itsensä asia, kuten Kilpailu- ja kuluttajavirastokin on Alkutuotantoselvityksessä  todennut.
PTY ja Kaupan liitto kannattavat avointa ja reilua kilpailua koko elintarvikeketjussa. Lainsäätäjän tulee toimillaan tukea yhtäältä alkutuotannon, elintarviketeollisuuden ja päivittäistavarakaupan toimintaedellytyksiä EU:n sisämarkkinoilla. Ensisijaisesti tähän tulisi pyrkiä elintarvikeketjun nykyistä sääntelyrasitetta purkamalla, ei uutta sääntelyä luomalla.
PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA RY KAUPAN LIITTO RY
Kari Luoto                 Juhani Pekkala
Toimitusjohtaja                 Toimitusjohtaja
Jaa julkaisu