Elintarvikealan laitosten valvontatietojen julkistaminen, arviointiohjeluonnos 6.6 Pakasteiden, jäädytettyjen elintarvikkeiden ja jäätelön lämpötilanhallinta

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on pyytänyt kirjeessään 16.6.2015 Päivittäistavarakauppa ry:n (PTY) lausuntoa otsikkoasiasta. PTY kiittää ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa:
Huomioitavaa
Pidämme hyvänä, että ohjeluonnoksessa avataan täsmällisesti pakastamisen ja jäädyttämisen erot. Arvioinnit keskittyvätkin lämpötilanhallintaan pakastamisessa ja jäädyttämisessä sekä säilytyksen lämpötilanhallintaan.
Kohdassa viitataan komission asetukseen (EY) 37/2005 varastoinnin ja kuljetuksen lämpötilanhallinnassa käytettävien mittalaitteiden vaatimuksista. Ohjeessa, eikä myöskään Oiva- arviointiohjeessa ilmoitetuille elintarvikehuoneistoille luvussa 6.6 Pakastaminen, viitata asetuksessa mainittuun helpotukseen lämpötilaseurantavaatimuksista silloin, kun pakastevarasto on alle 10 kuutiometrin kokoinen. Tällöin ilman lämpötila voidaan mitata helposti nähtävällä lämpömittarilla eikä tallennusvaatimusta ole. Mikäli tämä jäsenvaltioille annettu poikkeus on vielä voimassa, tulisi se mainita ohjeessa/ohjeissa.
Kohdassa Huomioitavaa todetaan myös, että koska pakastaminen on jäädyttämisen erityismuoto, myös jäädyttämiselle asetetut yleiset vaatimukset koskevat pakastamista. Lause on liian yleisluontoinen ja tarvitsee yksityiskohtaisemman kuvauksen siitä, mitä näillä yleisillä vaatimuksilla tarkoitetaan. 
Tarkastettavia asioita
Kohtaan on kirjoitettu tarkastettavaksi asiaksi mm. pakastamisen/jäädyttämisen sekä ko. elintarvikkeiden varastoinnin lämpötilanhallinta. Kohdassa ei kuitenkaan eritellä, mitataanko olosuhteen vai tuotteen lämpötilaa. Asia tulisi tarkentaa ohjeeseen.
Kohdassa todetaan tarkastettavaksi asiaksi pakasteiden/jäädytettyjen elintarvikkeiden kylmäketjun ylläpitäminen. Ohjeessa ei kuitenkaan muuten viitata kyseiseen asiaan eikä myöskään arviointien kohdalla näy, millainen poikkeama toiminnassa aiheuttaisi minkäkin arvioinnin. Tällä perusteella arviointia voisi huonontaa epäilemättä aina. Tämä on kohtuutonta toimijoita kohtaan ja esitämmekin ohjeen tarkentamista näiltä osin.
Korjattavaa
Kohdassa todetaan arviointia huonontavana seikkana, että pakastamiselle tai pakasteiden käsittelylle asetetut vaatimukset eivät täyty. Pidämme tätä mainintaa liian yleisluontoisena. Se vaatii tuekseen tarkemman kuvauksen puutteellisesta käsittelystä, jota esitämme lisättäväksi ohjeeseen.
Kunnioittavasti
Päivittäistavarakauppa ry
Anna Salminen
elintarvikeasiantuntija
Jaa julkaisu