Luonnokset maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1368/2011) muuttamisesta sekä maa- ja metsätalousministeriön asetus laitosten elintarvikehygieniasta a

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt sähköpostissaan 30.4.2015 Päivittäistavarakauppa ry:n (PTY) lausuntoa otsikkoasiasta. PTY kiittää ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa:
PTY kannattaa esitettyjä asetusmuutoksia. Muistiossa esitetyt perustelut ja muutosten positiiviset vaikutukset porotoimijoille, heidän taloudelleen ja kilpailukyvylleen sekä yhteiskuntarauhalle näemme riittäviksi syiksi muuttaa näitä asetuksia. Pidämme edelleen tärkeänä, että muutokset eivät vaaranna elintarviketurvallisuutta. Ruhojen siirrossa teurastuspaikalta poroteurastamoon tulee korostaa ripeyttä sekä hygieenisyyttä. Lisäksi ns. peltoporojen lopettaminen tulee tapahtua vaarantamatta muita elollisia. Mahdollinen kaupan valikoimien täydentyminen myös kesäaikaan poronlihalla ja -jalosteilla on hyvä ja kannatettava asia, ja se tuo etua koko elintarvikeketjulle.
Kunnioittavasti
Päivittäistavarakauppa ry
Anna Salminen
elintarvikeasiantuntija
Jaa julkaisu