Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Päivittäistavarakauppa ry vastustaa esitettyä veronkorotusta. Tupakan verotus Suomessa on erittäin korkea verrattuna Viroon ja erityisesti Venäjään. Tupakkaveroa on lisäksi korotettu viimeisen viiden vuoden aikana jo neljästi. Esitetyn korotuksen seurauksena tupakkatuotteiden hintaerot Suomessa ja Suomen lähialueilla kasvavat entisestään, mikä tulee lisäämään salakuljetusta ja matkustajatuontia sekä niihin liittyvää laitonta myyntiä ja välittämistä kotimaassa. Tämä ei ole linjassa hallitusohjelmassa esitettyjen harmaan talouden torjuntapyrkimysten kanssa. 
Arvioitaessa veronkorotusten tehokkuutta terveyspoliittisin perustein tupakan kokonaiskulutuksen vähentämisen keinona on syytä muistaa, että matkustajatuonnin ja salakuljetuksen osuuden muutoksia kokonaiskulutuksesta on erittäin vaikea ennakoida. Tupakan myynnin siirtyessä suomalaisista päivittäistavarakaupoista laittomiin lähteisiin poistuu samalla laillisesti toimivan vähittäiskaupan tarjoama tehokas ikärajavalvonta. Matkustajatuonnin ja salakuljetuksen osalta valtio jää myös ilman verotuloja.
Kaikki kulutukseen kohdistettavat verot heikentävät suoraan kuluttajien ostovoimaa, mikä puolestaan heijastuu kaupan alan mahdollisuuksiin työllistää ja luoda talouskasvua. Tilanne korostuu etenkin pienissä kaupoissa ja kioskeissa, joissa tupakan myynnin osuus liikevaihdosta on suhteellisesti suuremmassa asemassa isompiin kaupan yksikköihin verrattuna.
Käsittelyssä oleva hallituksen esitys johtaa käytännössä halvempien savukkeiden suhteellisesti korkeampaan hinnan nousuun. Nykyinen veromalli, jossa tupakkaa verotetaan sekä arvoon että yksikkömääriin perustuen, puskuroi näkemyksemme mukaan paremmin harmaatuontia. Nykyinen veromalli nimittäin ylläpitää eri hintasegmenttien savukkeiden välistä hintakilpailua, kun taas puhtaasti yksikköpainotteisessa veromallissa tuotteiden hintaerot supistuisivat nykyisestä. Tulevaisuudessa valittavan veromallin suhteen suhtaudummekin varauksella esitettyihin näkemyksiin, joissa puolletaan yksikköpainotteiseen veromalliin siirtymistä. Mikäli verorakenteen muutoksia tehdään, tulee se tehdä vaiheittain maltillisesti siten, että arvoveroa alennetaan samalla, kun yksikköveroon tehdään korotuksia. 
Mikäli esitettyihin veronkorotuksiin kuitenkin päädytään, haluaa Päivittäistavarakauppa ry korostaa, että kaupan toimijoiden kannalta esitetty siirtymäaika on liian lyhyt. Esitämme, että siirtymäaikaa pidennetään puolella vuodella, jotta aikaavievä hinnoitteluprosessi ja tietojärjestelmämuutokset ehditään tehdä. Tällöin lakimuutos tulisi voimaan vasta 1.7.2015 alkaen. 

Kunnioittavasti

Päivittäistavarakauppa ry

Kari Luoto         Janne Koivisto
Toimitusjohtaja Lakimies
Jaa julkaisu