Luonnos maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi elintarviketietojen antamisesta kuluttajille

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa PTY ry:ltä lausuntoa otsikkoasiassa. PTY kiittää ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa:
2 § Soveltamisala
Asetusta sovellettaisiin elintarvikealan toimijoihin elintarvikeketjun kaikissa vaiheissa, kun niiden toiminta liittyy elintarviketietojen antamiseen kuluttajille. 
Säännös on perusteltu kaupan tiedon tarpeen turvaamisen kannalta. Kauppa haluaa kertoa elintarvikkeesta kuluttajan tarvitsemia ja oikeita tietoja. Se on mahdollista vain niin hyvin kuin kauppa on niitä tavarantoimittajilta saanut. 
3 § Määritelmät
Pakkaamattomalla elintarvikkeella tarkoitetaan luovutuspaikassa välitöntä myyntiä varten valmiiksi pakattua elintarviketta. Välittömällä myynnillä tarkoitettaisiin pakkaamista ja myyntiä vuorokauden aikana. Myymälässä pakattuihin tuotteisiin kohdistuu erilaisia vaatimuksia riippuen siitä, pakataanko tuote yli vuorokauden kestävään myyntiin vai ei. Jos tuote pakataan yli vuorokauden kestävään myyntiin, elintarvikkeeseen vaaditaan pakattuja elintarvikkeita koskevat pakolliset tiedot.
Rajanveto saattaa aiheuttaa ongelmallisia tilanteita myymälässä. Esimerkiksi EU:n markkinajärjestelyjen piiriin kuuluvien tuotteiden osalta on olemassa säädöksiä kuluttajille annettavista tiedoista, jotka poikkeavat EU:n elintarviketietoasetuksen 1169/2011 säännöksistä. Esimerkiksi hedelmien ja vihannesten osalta kuluttajalle annettavat tiedot on määritelty tätä tuoteryhmää koskevissa markkinajärjestelysäädöksissä ja ne sekä Eviran ohjeistus sisältävät tulkintaa pakatusta ja pakkaamattomasta tuotteesta sekä kuluttajalle annettavista tiedoista. 
Elintarviketietoasetuksen art 44 tarkoittamat kansalliset toimenpiteet voivat olla joko sitovaa lainsäädäntöä tai ohjeita. Yleisluontoisia sitovia säädöksiä voidaan täsmentää ohjeilla. Täsmentävä ohjeistus voisi olla myös toimialan hyvän käytännön ohjeessa.
4 § Pakollisten elintarviketietojen kielivaatimukset
Pakkaamattomista elintarvikkeista annettaville tiedoille ei esitetä asetettavaksi vastaavia kielivaatimuksia kuin pakatun elintarvikkeen pakkausmerkinnöissä annettaville tiedoille. Evira on ohjeistanut irtotavarana myytävistä ja kaupassa pakatuista elintarvikkeista annettavien tietojen kielivaatimuksia, mitä ohjeistusta tarvitaan jatkossakin pakkaamattomien elintarvikkeiden osalta.
Eviran ohjeen ja PTY:n omavalvontaohjeen mukaisesti kaksikielisissä kunnissa voidaan myyntipaikalla pakatuissa elintarvikkeissa käyttää joko suomen- tai ruotsinkielisiä merkintöjä. Koska kaupan henkilökunnassa on myös ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä, on tärkeää, ettei kielivaatimuksista myyntipaikalla pakattavissa tuotteissa tehdä liian vaativia eikä sellaisia, jotka onnistuakseen vaativat kalliiden tietojärjestelmien tukea. Täsmentävä ohjeistus voisi olla myös toimialan hyvän käytännön ohjeessa.
7 § Allergioita ja intoleransseja aiheuttavia aineita ja tuotteita koskevien tietojen ilmoittamistapa
Allergeeneja koskevat tiedot voisi antaa myös suullisesti kuluttajan pyynnöstä edellyttäen, että elintarvikkeen luovutuspaikassa pakkaamattoman elintarvikkeen läheisyydessä helposti havaittavalla ja selkeällä tavalla ilmoitetaan, että allergeeneja koskevat tiedot ovat saatavissa pyydettäessä henkilökunnalta tai että tiedot ovat kuluttajan saatavissa kirjallisessa tai elektronisessa muodossa ennen ostopäätöstä. 
Pidämme esitystä suullisesta ilmoittamistavasta perusteltuna. 
8 § Muiden tietojen antaminen loppukuluttajille pakkaamattomista elintarvikkeista elintarvikkeen luovutuspaikassa
Vähittäismyynnissä pakkaamattomasta elintarvikkeesta esitetään loppukuluttajalle ilmoitettavaksi mm. seuraavia ravintosisältöä koskevia tietoja:
1) juustoista rasvan ja suolan määrä
2) makkaroista rasvan ja suolan määrä
3) muista leikkeleinä käytettävistä lihavalmisteista rasvan ja suolan määrä sekä
4) ruokaleivistä suolan määrä.
Ravintoarvotietojen antaminen kuluttajille tulisi olla vapaaehtoista niille, joiden toimintaan se soveltuu ja jotka sitä haluavat asiakaspalvelussaan hyödyntää. 
Elintarvikkeen ravintosisällön määrittäminen on varsin monimutkaista: tuoteryhmät ovat erilaisia ja tuotteiden koostumus vaihtelee käytettyjen raaka-aineiden mukaan. Vain harvalla nimettyjen tuoteryhmien tuotteella on olemassa vakioreseptit, jonka perusteella ravintosisältö on saatavilla yleistietona valmistajille. 
Analysoinnin vaatiman teknisen laitteiston ja asiantuntemuksen vuoksi yritykset eivät itse analysoi tuotteitaan vaan tietoja haetaan mm. elintarvikkeiden koostumustietopankki Finelistä tai kirjallisuudesta. Asetuksen valmistelussa tätä yleistietoa on pidetty riittävän tarkkana tietona. EU-lainsäädännön noudattamisen valvontaa varten on kuitenkin komissio laatinut ohjeen pakkausmerkinnöissä ilmoitettujen ravintoarvojen sallittujen poikkeamien asettamisesta (ns. toleranssiohje), joka asettaa tiukemmat toleranssit ravintosisältötiedoille kuin Eviran aiemmissa ravintosisältöjä koskevissa merkintäohjeissa arvojen ilmoittamisesta on annettu. Tietojen oikeellisuuden osalta tämä asettaa ylimitoitetun haasteen kaupan henkilökunnalle, minkä lisäksi on otettava huomioon epävarmuus tietojen oikeellisuuden säilymisestä toimitusketjussa.
Edellä mainituista syistä ja myös siitä syystä, että säännös asettaa esteen tavaroiden vapaalle liikkuvuudelle, PTY vastustaa ravintosisältötietojen ilmoittamisen osalta esitystä. Elinkeinon kannalta vapaaehtoinen sääntely on aina kannustavampaa ja joustaa paremmin kuluttajien tietotarpeiden mukaisesti.  Suuri määrä tietoa pakkaamattomista tuotteista palvelumyyntipisteessä voi myös vaikeuttaa oleellisten ja turvallisuuden kannalta tärkeiden tietojen tunnistamista.
9 § Muiden tietojen ilmoittamistapa 
Pidämme esitystä suullisesta ilmoittamistavasta perusteltuna. Etämyynnin osalta yleissitovaa säännöstä lienee tarpeen jatkossa täsmentää. Tämä tulisi tehdä yhteistyössä viranomaisten ja sidosryhmien kanssa. 
Käytännön tilanteita varten tarvitaan ohjeistusta, jollaisena voi toimia myös toimialan hyvän käytännön ohje. Esimerkiksi kaupan paistopistetuotteet ovat Eviran tulkinnan mukaan olleet tuotteita, joiden osalta ei tarvitse ilmoittaa ainesosaluetteloa eikä ravintoarvomerkintöjä silloin, kun tuotteet valmistetaan myymälässä raakapakasteesta eikä erillisessä leipomossa. Käytäntö on tarpeen säilyttää.
10 § Elintarvikkeiden ilmoittaminen voimakassuolaiseksi
Tiettyjen elintarvikkeiden pakkaukseen on tehtävä merkintä ”voimakassuolainen” tai ”sisältää paljon suolaa” sen mukaan kuin luonnoksen 10 §:n 1 momentissa esitetään.
Elintarviketietoasetuksen 1169/2011 art. 30 mukaan ravintoarvoilmoitus on pakollinen pakatuista elintarvikkeista. Ilmoituksen sisältö on tyhjentävästi asetuksessa säädetty ja sen mukaan tieto on oltava mm. suolan määrästä. Asetuksen mukaan tiedon voi toistaa pakkauksessa yhdessä energiasisällön, rasvan, tyydyttyneiden rasvojen ja sokerin määrän kanssa.
Koska ravintoarvoilmoituksesta on tyhjentävästi säädetty pakattujen elintarvikkeiden osalta harmonoidussa EU-asetuksessa, katsomme, ettei kansallisesti voidaan säätää erillisestä voimakassuolaisuusmerkinnästä tältä osin. 
Pakkaamattomana vähittäismyyntipaikassa myytäviin juustoihin, makkaroihin, muina leikkeleenä käytettäviin lihavalmisteisiin sekä ruokaleipiin on merkittävä suolan määrä siten kuin luonnoksen 10 §:n 1 momentissa on esitetty. Tieto on annettava kirjallisesti.
PTY vastustaa säännöstä. Ehdotettu säännös asettaa esteen tavaroiden vapaalle liikkuvuudelle ja haittaa sisämarkkinakauppaa. 
Tietojen oikeellisuuden osalta tulevat esille edellä 8 §:n kohdalla luetellut haasteet ja se on silläkin perusteella hylättävä. 
Mikäli asiasta kuitenkin säädettäisiin, tiedon ilmoittamisen osalta tulee sallia suullinen ilmoittamistapa kuten luonnoksen 9 §:ssä on pakkaamattomina myytävien tuotteiden osalta esitetty.  
PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA RY
Kari Luoto
Toimitusjohtaja
Merja Söderström
Asiantuntija
Jaa julkaisu