Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi valmisteverotuslain ja jäteverolain muuttamisesta

Valtionvarainministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä lausuntoa otsikkoasiassa. Päivittäistavarakauppa ry kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa:
Alkoholin verottoman matkustajatuonnin valvonnan selkeyttämiseksi ja helpottamiseksi ehdotetaan valmisteverotuslakiin otettavaksi EU:n valmisteverotusdirektiivin sallimat litramääräiset ohjetasot, joita käytettäisiin arvioitaessa tuonnin tarkoitusta. Mikäli 72 §:ssä säädetyt ohjearvot ylitetään, tuotteiden määrän arvioidaan osoittavan tuotteiden tulevan kaupalliseen tarkoitukseen, ellei yksityishenkilö näytä toteen, että tuotteet ovat tulleet hänen omaan käyttöönsä. 
Ohjetasojen käyttöönotto on periaatteessa kannatettava toimenpide. Ohjetasot ovat kuitenkin niin korkealla , että ne ohjaisivat teoriassakin vain ammattimaista, laitonta alkoholin tuontia. Tätä toimintaa taas ei saada kuriin ilman tehokasta rajavalvontaa, mihin ei olla osoittamassa lisäresursseja. 
Pidämmekin esitettyä toimenpidettä riittämättömänä ja tehottomana keinona puuttua alkoholin matkustajatuonnin aiheuttamiin ongelmiin. Ainoa kestävä ratkaisu suomalaisen päivittäistavarakaupan kannalta onkin Suomen ja Viron alkoholiverotason asteittainen lähentäminen. 
Alkoholin matkustajatuonti suuntautuu Suomeen enimmäkseen Virosta. Tämä selittyy alkoholin hintaerolla Viron eduksi, joka johtuu ensinnäkin eroilla maiden alkoholin verokohtelussa. Esimerkiksi oluen alkoholivero on Suomessa noin viisinkertainen Viroon verrattuna. Toisekseen hintaeroa juuri oluissa selittää Alkon Oy:n monopoliasema Suomessa. Kilpailun puuttuminen on johtanut Alkon jakelun tehottomuuteen ja korkeisiin katteisiin. PTT:n selvityksen  mukaan pelkästään nelosoluen vapauttaminen päivittäistavarakaupan myyntiin toisi matkustajatuonnit vähenemisen myötä noin 60 miljoonaa euroa lisää verotuloja valtiolle vuositasolla. Hallituksen tulisikin kattavasti selvittää alle 5,5 %:n alkoholijuomien myynnin vapauttamisen vaikutukset yksityiseen maahantuontiin, valtion verotuloihin ja kaupan kilpailuun.
Alkoholin hintaero Suomen ja Viron välillä on esitetty kuvassa 1. 

Kuva 1: Alkoholin hintataso Virossa ja Suomessa. Kuluttajahintaindeksit 2011 (EU27 = 100).

Kunnioittavasti

Päivittäistavarakauppa ry

Kari Luoto         Janne Koivisto
Toimitusjohtaja Lakimies
Jaa julkaisu