Tilaa tiedotteita

Voit tilata PTY:n tiedotteet ja myyntitiedotteet lähettämällä yhteystietosi

Lausunnot ja aloitteet

Elintarvikelailla ja sen nojalla annetuilla säädöksillä on keskeinen merkitys elintarvikealan toimijoiden toimintaan sen tarkentaessa ja täydentäessä Euroopan unionin tasolla harmonoituja elintarviketurvallisuuden säännöksiä ja...[lisää]

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä lausuntoa otsikkoasiassa. Päivittäistavarakauppa ry (PTY) kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa: Päivittäistavarakauppa ry:n lausunto...[lisää]

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä (jäljempänä PTY) lausuntoa otsikkoasiasta. PTY kiittää ja lausuu luonnoksen lintujen rauhoitukseen liittyvän poikkeuslupamenettelyn keventämisen osalta...[lisää]

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä (jäljempänä PTY) lausuntoa otsikkoasiasta. PTY kiittää ja lausuu seuraavaa: Euroopan unionin elintarviketietoasetuksessa N:ro 1169/2011 alkuperämerkintää...[lisää]

Maa- ja metsätalousministeriön ruokaosasto on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:n (PTY) lausuntoa otsikkoasiasta. PTY kiittää ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa: Selonteon tulee kattaa koko ruokajärjestelmä ja sen asiakkaana...[lisää]

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:n (PTY) lausuntoa komission ehdotuksesta eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodelle...[lisää]

Viitaten ympäristöministeriön lausuntopyyntöön otsikkoasiassa Päivittäistavarakauppa ry (PTY) esittää lausuntonaan vähittäiskauppaa koskevista muutosesityksistä seuraavaa: PTY pitää esitettyjä lakimuutoksia oikean suuntaisina...[lisää]

Valtionvarainministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä (PTY) ja Kaupan liitto ry:ltä lausuntoa otsikkoasiassa. Kiitämme lausuntopyynnöstä ja lausumme seuraavaa: Esitysluonnoksessa ehdotetaan, että makeisten ja...[lisää]

Lausunto kilpailulain uudistamista koskevan työryhmän väliraportista Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä (PTY) ja Kaupan liitto ry:ltä lausuntoa otsikkoasiassa. Kiitämme lausuntopyynnöstä ja...[lisää]

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä (PTY) ja Kaupan liitto ry:ltä lausuntoa otsikkoasiassa. Kiitämme lausuntopyynnöstä ja lausumme seuraavaa: PTY ja Kaupan liitto kannattavat avointa ja...[lisää]

Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoa liittyen hallituksen esitysluonnokseen laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta sekä kommentteja alustaviin asetusluonnoksiin uuden rakennuksen energiatehokkuudesta, rakennuksissa...[lisää]

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä (PTY) lausuntoa otsikkoasiassa. PTY kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa: PTY kannattaa omavalvontasuunnitelman sisältöä ja...[lisää]

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä (PTY) lausuntoa otsikkoasiassa. PTY kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa: Lakiesityksessä on useita kohtia, joissa...[lisää]

Maa- ja metsätalousministeriön ruokaosasto on pyytänyt kirjeessään 19.11.2015 Päivittäistavarakauppa ry:n (PTY) lausuntoa otsikkoasiasta. PTY kiittää ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa: Muutoksien tavoitteena on...[lisää]

Maa- ja metsätalousministeriön ruokaosasto on pyytänyt kirjeessään 20.11.2015 Päivittäistavarakauppa ry:n (PTY) lausuntoa otsikkoasiasta. PTY kiittää ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa: Muutoksen tarkoituksena on parantaa...[lisää]

Kaupan liitto ja Päivittäistavarakauppa ry esittävät lausuntonaan kohteliaimmin seuraavaa: Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta. Se kattaisi usean lain soveltamisalaan kuuluvien...[lisää]

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on pyytänyt viestissään 12.10.2015 Päivittäistavarakauppa ry:n (PTY) lausuntoa otsikkoasiasta. PTY kiittää ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa: Ohjeluonnoksen kohdassa 2.2 Ravintolisien...[lisää]

Luonnoksen perustelujen mukaan yhteisten valtakunnallisten valvontaohjelmien tavoitteena on luoda yhteiset periaatteet ja tavoitteet valvonnalle eri toimialoilla ja että toimialakohtaisten valvontaohjelmien tarkoituksena on...[lisää]

Helsingin kaupunginhallitus on pyytänyt kirjeessään 11.9.2015 Päivittäistavarakauppa ry:n (PTY) lausuntoa otsikkoasiasta. PTY kiittää ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa: Valtuustoaloitteessa esitetään, että Helsingin kaupunki...[lisää]

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on pyytänyt kirjeessään 4.11.2015 Päivittäistavarakauppa ry:n (PTY) lausuntoa otsikkoasiasta. PTY kiittää ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa:  13 Elintarvikkeista annettavat tiedot13.4...[lisää]

Kaupan liitto, Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys sekä Päivittäistavarakauppa ry esittävät lausuntonaan kohteliaimmin seuraavaa: Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) suoritteiden maksut ehdotetaan pidettäväksi...[lisää]

Lakiesityksessä on useita kohtia, joissa ehdotetaan säädettäväksi Suomeen EU:n tupakkadirektiivin minimitasoa kireämpää sääntelyä. PTY vastustaa tällaista sääntelytapaa, sillä se asettaa sisämarkkinoilla toimivat yritykset...[lisää]

PTY kannattaa esitystä vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain kumoamiseksi sekä uuden 5 §:n lisäämistä sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annettuun lakiin. Sääntelyn purkaminen...[lisää]

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt kirjeessään 18.6.2015 Päivittäistavarakauppa ry:n (PTY) lausuntoa otsikkoasiasta. PTY kiittää ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa: PTY pitää ehdotettua asetusmuutosta hyvänä eikä...[lisää]

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä lausuntoa otsikkoasiassa. Päivittäistavarakauppa ry kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa: Päivittäistavarakauppa ry vastustaa esitettyä...[lisää]

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä (PTY) ja Kaupan liitto ry:ltä lausuntoa otsikkoasiassa. Kiitämme lausuntopyynnöstä ja lausumme seuraavaa: Lakiesityksessä ehdotetaan lisättäväksi...[lisää]

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on pyytänyt kirjeessään 16.6.2015 Päivittäistavarakauppa ry:n (PTY) lausuntoa otsikkoasiasta. PTY kiittää ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa: HuomioitavaaPidämme hyvänä, että...[lisää]

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt sähköpostissaan 30.4.2015 Päivittäistavarakauppa ry:n (PTY) lausuntoa otsikkoasiasta. PTY kiittää ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa: PTY kannattaa esitettyjä asetusmuutoksia....[lisää]

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on pyytänyt kirjeessään 4.3.2015 Päivittäistavarakauppa ry:n (PTY) lausuntoa otsikkoasiasta. PTY kiittää ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa: PTY:n jäsenten myymälät ovat olleet Oivan...[lisää]

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt kirjeessään 27.1.2015 Päivittäistavarakauppa ry:n (PTY) lausuntoa otsikkoasiasta. PTY kiittää ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa: PTY kannattaa esitettyjä asetusmuutoksia. Muistiossa...[lisää]

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on pyytänyt kirjeessään 21.1.2015 Päivittäistavarakauppa ry:n (PTY) lausuntoa otsikkoasiasta. PTY kiittää ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa: 2 Tilojen ja laitteiden kunnossapito2.2...[lisää]

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on pyytänyt kirjeessään 14.11.2014 Päivittäistavarakauppa ry:n (PTY) lausuntoa otsikkoasiasta. PTY kiittää ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa: PTY pitää erittäin hyvänä, että...[lisää]

Hallituksen esitysluonnoksen mukaan alkoholiveron alennusta voitaisiin jatkossa myöntää muista panimoista taloudellisesti ja oikeudellisesti riippumattomille pienpanimoille, joiden vuosituotanto olisi korkeintaan 15 miljoonaa...[lisää]

Perusmuistioluonnoksessa on onnistuneesti kuvattu tiedonannon asiasisältö sekä asiaan keskeisesti vaikuttavien tekijät. Tältä osin muistiossa ei ole huomautettavaa.Komission tiedonannon sisällöllisen arvion osalta...[lisää]

Hallituksen esitys maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta on käsiteltävänä maa- ja metsätalousvaliokunnassa. Valiokunta on pyytänyt Päivittäistavarakauppa PTY ry:ltä lausuntoa asiassa. PTY kiittää ja...[lisää]

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan, että kilpailun toimivuuden edistämisen näkökulma sisällytettäisiin maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaisiin alueidenkäytön suunnittelun tavoitteisiin ja kaavojen vaikutusten...[lisää]

Muistiossa esitetään kahta vaihtoehtoista mallia pienpanimoiden veroalennukselle. Ministeriö arvioi, että vaikutus verotuen kokonaismäärään jäisi pieneksi, mutta muutos voisi vähentää yritysten hallinnollista taakkaa ja kannustaa...[lisää]

Päivittäistavarakauppa ry vastustaa esitettyä veronkorotusta. Tupakan verotus Suomessa on erittäin korkea verrattuna Viroon ja erityisesti Venäjään. Tupakkaveroa on lisäksi korotettu viimeisen viiden vuoden aikana jo neljästi....[lisää]

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa PTY ry:ltä lausuntoa otsikkoasiassa. PTY kiittää ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa: 2 § Soveltamisala Asetusta sovellettaisiin elintarvikealan toimijoihin...[lisää]

Valtionvarainministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä lausuntoa otsikkoasiassa. Päivittäistavarakauppa ry kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa: Alkoholin verottoman matkustajatuonnin...[lisää]

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa (PTY)  ry:n lausuntoa otsikkoasiasta. PTY kiittää ja lausuu seuraavaa: Yleistä Lakiesityksellä säädetään mm. tarkastuksista, hallinnollisista...[lisää]

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun 4 §:n muuttamisesta. Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Kaupan Liitto ry:n ja Päivittäistavarakauppa ry:n...[lisää]

9.10.2013 Päivittäistavarakauppa ry vastustaa esitettyä veronkorotusta. Veronkorotuksella olisi suoria kustannus- ja kannattavuusvaikutuksia kaupan alalle, sillä nykyisessä talous- ja kilpailutilanteessa on epätodennäköistä,...[lisää]

Yleistä PTY kannattaa arviomuistiossa asetettuja yleisiä tavoitteita alkoholihaittojen ehkäisemisestä sekä alkoholin kokonaiskulutuksen vähentämisestä. Emme ole kuitenkaan yhtä mieltä arviomuistiossa esitetyistä...[lisää]

Lausunto 10.9.2013  Päivittäistavarakauppa ry vastustaa esitettyä veronkorotusta. Suomen alkoholiverotasot ovat EU:n korkeimpia. Oluen alkoholivero on jo nykyisellään...[lisää]

Lausunto 9.9.2013  Siirtyminen jätelaissa pakkausten osittaisesta tuottajavastuusta täyteen tuottajavastuuseen edellyttää pakkausalan tuottajilta maksuttoman ja vaivattoman pakkausten vastaanoton järjestämistä. Tuottajat...[lisää]

Lausunto 4.6.2013  Ehdotetulla uudella asetuksella pantaisiin täytäntöön sopimattomista kaupallisista menettelyistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston...[lisää]

Lausunto 28.5.2013  Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:n lausuntoa otsikkoasiasta. Päivittäistavarakauppa ry kiittää ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa: ...[lisää]

Lausunto 6.5.2013  Päivittäistavarakauppa ry (PTY) kiittää lausuntopyynnöstä otsikkoasiassa. Alla esitetyn ohella pyydämme lisäksi huomioimaan hallituksen esitysluonnokseen...[lisää]

Lausunto 9.4.2013 Kaupan liitto ja Päivittäistavarakauppa ry esittävät lausuntonaan kohteliaimmin seuraavaa: 5 § Tarkastukset Pykälässä ehdotetaan,...[lisää]