Tilaa tiedotteita

Voit tilata PTY:n tiedotteet ja myyntitiedotteet lähettämällä yhteystietosi

Lausunnot ja aloitteet

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä lausuntoa otsikkoasiassa. Päivittäistavarakauppa ry (PTY) kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa: Päivittäistavarakauppa ry:n lausunto...[lisää]

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä (jäljempänä PTY) lausuntoa otsikkoasiasta. PTY kiittää ja lausuu luonnoksen lintujen rauhoitukseen liittyvän poikkeuslupamenettelyn keventämisen osalta...[lisää]

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä (jäljempänä PTY) lausuntoa otsikkoasiasta. PTY kiittää ja lausuu seuraavaa: Euroopan unionin elintarviketietoasetuksessa N:ro 1169/2011 alkuperämerkintää...[lisää]

Maa- ja metsätalousministeriön ruokaosasto on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:n (PTY) lausuntoa otsikkoasiasta. PTY kiittää ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa: Selonteon tulee kattaa koko ruokajärjestelmä ja sen asiakkaana...[lisää]

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:n (PTY) lausuntoa komission ehdotuksesta eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodelle...[lisää]

Viitaten ympäristöministeriön lausuntopyyntöön otsikkoasiassa Päivittäistavarakauppa ry (PTY) esittää lausuntonaan vähittäiskauppaa koskevista muutosesityksistä seuraavaa: PTY pitää esitettyjä lakimuutoksia oikean suuntaisina...[lisää]

Valtionvarainministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä (PTY) ja Kaupan liitto ry:ltä lausuntoa otsikkoasiassa. Kiitämme lausuntopyynnöstä ja lausumme seuraavaa: Esitysluonnoksessa ehdotetaan, että makeisten ja...[lisää]

Lausunto kilpailulain uudistamista koskevan työryhmän väliraportista Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä (PTY) ja Kaupan liitto ry:ltä lausuntoa otsikkoasiassa. Kiitämme lausuntopyynnöstä ja...[lisää]

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä (PTY) ja Kaupan liitto ry:ltä lausuntoa otsikkoasiassa. Kiitämme lausuntopyynnöstä ja lausumme seuraavaa: PTY ja Kaupan liitto kannattavat avointa ja...[lisää]

Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoa liittyen hallituksen esitysluonnokseen laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta sekä kommentteja alustaviin asetusluonnoksiin uuden rakennuksen energiatehokkuudesta, rakennuksissa...[lisää]

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä (PTY) lausuntoa otsikkoasiassa. PTY kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa: PTY kannattaa omavalvontasuunnitelman sisältöä ja...[lisää]

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä (PTY) lausuntoa otsikkoasiassa. PTY kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa: Lakiesityksessä on useita kohtia, joissa...[lisää]

Maa- ja metsätalousministeriön ruokaosasto on pyytänyt kirjeessään 19.11.2015 Päivittäistavarakauppa ry:n (PTY) lausuntoa otsikkoasiasta. PTY kiittää ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa: Muutoksien tavoitteena on...[lisää]

Maa- ja metsätalousministeriön ruokaosasto on pyytänyt kirjeessään 20.11.2015 Päivittäistavarakauppa ry:n (PTY) lausuntoa otsikkoasiasta. PTY kiittää ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa: Muutoksen tarkoituksena on parantaa...[lisää]

Kaupan liitto ja Päivittäistavarakauppa ry esittävät lausuntonaan kohteliaimmin seuraavaa: Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta. Se kattaisi usean lain soveltamisalaan kuuluvien...[lisää]

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on pyytänyt viestissään 12.10.2015 Päivittäistavarakauppa ry:n (PTY) lausuntoa otsikkoasiasta. PTY kiittää ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa: Ohjeluonnoksen kohdassa 2.2 Ravintolisien...[lisää]

Luonnoksen perustelujen mukaan yhteisten valtakunnallisten valvontaohjelmien tavoitteena on luoda yhteiset periaatteet ja tavoitteet valvonnalle eri toimialoilla ja että toimialakohtaisten valvontaohjelmien tarkoituksena on...[lisää]

Helsingin kaupunginhallitus on pyytänyt kirjeessään 11.9.2015 Päivittäistavarakauppa ry:n (PTY) lausuntoa otsikkoasiasta. PTY kiittää ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa: Valtuustoaloitteessa esitetään, että Helsingin kaupunki...[lisää]

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on pyytänyt kirjeessään 4.11.2015 Päivittäistavarakauppa ry:n (PTY) lausuntoa otsikkoasiasta. PTY kiittää ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa:  13 Elintarvikkeista annettavat tiedot13.4...[lisää]

Kaupan liitto, Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys sekä Päivittäistavarakauppa ry esittävät lausuntonaan kohteliaimmin seuraavaa: Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) suoritteiden maksut ehdotetaan pidettäväksi...[lisää]

Lakiesityksessä on useita kohtia, joissa ehdotetaan säädettäväksi Suomeen EU:n tupakkadirektiivin minimitasoa kireämpää sääntelyä. PTY vastustaa tällaista sääntelytapaa, sillä se asettaa sisämarkkinoilla toimivat yritykset...[lisää]

PTY kannattaa esitystä vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain kumoamiseksi sekä uuden 5 §:n lisäämistä sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annettuun lakiin. Sääntelyn purkaminen...[lisää]

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt kirjeessään 18.6.2015 Päivittäistavarakauppa ry:n (PTY) lausuntoa otsikkoasiasta. PTY kiittää ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa: PTY pitää ehdotettua asetusmuutosta hyvänä eikä...[lisää]

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä lausuntoa otsikkoasiassa. Päivittäistavarakauppa ry kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa: Päivittäistavarakauppa ry vastustaa esitettyä...[lisää]

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä (PTY) ja Kaupan liitto ry:ltä lausuntoa otsikkoasiassa. Kiitämme lausuntopyynnöstä ja lausumme seuraavaa: Lakiesityksessä ehdotetaan lisättäväksi...[lisää]

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on pyytänyt kirjeessään 16.6.2015 Päivittäistavarakauppa ry:n (PTY) lausuntoa otsikkoasiasta. PTY kiittää ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa: HuomioitavaaPidämme hyvänä, että...[lisää]

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt sähköpostissaan 30.4.2015 Päivittäistavarakauppa ry:n (PTY) lausuntoa otsikkoasiasta. PTY kiittää ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa: PTY kannattaa esitettyjä asetusmuutoksia....[lisää]

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on pyytänyt kirjeessään 4.3.2015 Päivittäistavarakauppa ry:n (PTY) lausuntoa otsikkoasiasta. PTY kiittää ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa: PTY:n jäsenten myymälät ovat olleet Oivan...[lisää]

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt kirjeessään 27.1.2015 Päivittäistavarakauppa ry:n (PTY) lausuntoa otsikkoasiasta. PTY kiittää ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa: PTY kannattaa esitettyjä asetusmuutoksia. Muistiossa...[lisää]

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on pyytänyt kirjeessään 21.1.2015 Päivittäistavarakauppa ry:n (PTY) lausuntoa otsikkoasiasta. PTY kiittää ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa: 2 Tilojen ja laitteiden kunnossapito2.2...[lisää]

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on pyytänyt kirjeessään 14.11.2014 Päivittäistavarakauppa ry:n (PTY) lausuntoa otsikkoasiasta. PTY kiittää ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa: PTY pitää erittäin hyvänä, että...[lisää]

Hallituksen esitysluonnoksen mukaan alkoholiveron alennusta voitaisiin jatkossa myöntää muista panimoista taloudellisesti ja oikeudellisesti riippumattomille pienpanimoille, joiden vuosituotanto olisi korkeintaan 15 miljoonaa...[lisää]

Perusmuistioluonnoksessa on onnistuneesti kuvattu tiedonannon asiasisältö sekä asiaan keskeisesti vaikuttavien tekijät. Tältä osin muistiossa ei ole huomautettavaa.Komission tiedonannon sisällöllisen arvion osalta...[lisää]

Hallituksen esitys maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta on käsiteltävänä maa- ja metsätalousvaliokunnassa. Valiokunta on pyytänyt Päivittäistavarakauppa PTY ry:ltä lausuntoa asiassa. PTY kiittää ja...[lisää]

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan, että kilpailun toimivuuden edistämisen näkökulma sisällytettäisiin maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaisiin alueidenkäytön suunnittelun tavoitteisiin ja kaavojen vaikutusten...[lisää]

Muistiossa esitetään kahta vaihtoehtoista mallia pienpanimoiden veroalennukselle. Ministeriö arvioi, että vaikutus verotuen kokonaismäärään jäisi pieneksi, mutta muutos voisi vähentää yritysten hallinnollista taakkaa ja kannustaa...[lisää]

Päivittäistavarakauppa ry vastustaa esitettyä veronkorotusta. Tupakan verotus Suomessa on erittäin korkea verrattuna Viroon ja erityisesti Venäjään. Tupakkaveroa on lisäksi korotettu viimeisen viiden vuoden aikana jo neljästi....[lisää]

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa PTY ry:ltä lausuntoa otsikkoasiassa. PTY kiittää ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa: 2 § Soveltamisala Asetusta sovellettaisiin elintarvikealan toimijoihin...[lisää]

Valtionvarainministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä lausuntoa otsikkoasiassa. Päivittäistavarakauppa ry kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa: Alkoholin verottoman matkustajatuonnin...[lisää]

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa (PTY)  ry:n lausuntoa otsikkoasiasta. PTY kiittää ja lausuu seuraavaa: Yleistä Lakiesityksellä säädetään mm. tarkastuksista, hallinnollisista...[lisää]

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun 4 §:n muuttamisesta. Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Kaupan Liitto ry:n ja Päivittäistavarakauppa ry:n...[lisää]

9.10.2013 Päivittäistavarakauppa ry vastustaa esitettyä veronkorotusta. Veronkorotuksella olisi suoria kustannus- ja kannattavuusvaikutuksia kaupan alalle, sillä nykyisessä talous- ja kilpailutilanteessa on epätodennäköistä,...[lisää]

Yleistä PTY kannattaa arviomuistiossa asetettuja yleisiä tavoitteita alkoholihaittojen ehkäisemisestä sekä alkoholin kokonaiskulutuksen vähentämisestä. Emme ole kuitenkaan yhtä mieltä arviomuistiossa esitetyistä...[lisää]

Lausunto 10.9.2013  Päivittäistavarakauppa ry vastustaa esitettyä veronkorotusta. Suomen alkoholiverotasot ovat EU:n korkeimpia. Oluen alkoholivero on jo nykyisellään...[lisää]

Lausunto 9.9.2013  Siirtyminen jätelaissa pakkausten osittaisesta tuottajavastuusta täyteen tuottajavastuuseen edellyttää pakkausalan tuottajilta maksuttoman ja vaivattoman pakkausten vastaanoton järjestämistä. Tuottajat...[lisää]

Lausunto 4.6.2013  Ehdotetulla uudella asetuksella pantaisiin täytäntöön sopimattomista kaupallisista menettelyistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston...[lisää]

Lausunto 28.5.2013  Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:n lausuntoa otsikkoasiasta. Päivittäistavarakauppa ry kiittää ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa: ...[lisää]

Lausunto 6.5.2013  Päivittäistavarakauppa ry (PTY) kiittää lausuntopyynnöstä otsikkoasiassa. Alla esitetyn ohella pyydämme lisäksi huomioimaan hallituksen esitysluonnokseen...[lisää]

Lausunto 9.4.2013 Kaupan liitto ja Päivittäistavarakauppa ry esittävät lausuntonaan kohteliaimmin seuraavaa: 5 § Tarkastukset Pykälässä ehdotetaan,...[lisää]

Lausunto 19.3.2013 Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:n lausuntoa otsikkoasiasta. Päivittäistavarakauppa ry kiittää ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa: Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden...[lisää]